English, please!

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & Coaching

Sven Wallén
Ledarskap & Coaching

Jag coachar framgångsrika människor

Läs om Sven

Chefskap, ledarskap och coaching


Chefskap, ledarskap och coaching - En diskussion

Var går gränserna mellan chefskap, ledarskap och coaching? Är det relevant att tala om gränser, är det samma sak, eller åtminstone element av samma sak?

Chefskap kontra Ledarskap

Det finns skillnader mellan chefskap och ledarskap, t.ex. att chefskap innebär mer styrande och föreskrivande än ledarskapet. Fast är inte det i lika stor utsträckning tillämpbart på ledarskap också? Speciellt när man talar om situationsanpassat ledarskap, där skall det ju (om så krävs) finnas mycket styrande och föreskrivande, likaväl som mycket frihet. Skulle man inte kunna utöva ett "fritt" chefskap då?

På vissa företag är benämningarna chef och ledare så olika laddade att man i ledarskapsutvecklingen väljer att kalla det "chef/ledare" bara för att slippa ta den diskussionen.

Någon beskrev ledarskap som "ledstången i trappan, den finns där om den som går i trappan behöver den". Jag tycker det är en bra metafor eller liknelse. Förhoppningsvis sitter den då väl monterad, så att den inte på grund av bristande underhåll av infästningen ramlar ner, eller är så rutten att den de-materialiseras, när man tar i den. Om ledarskap är ledstången, så skulle väl chefskap då kunna vara att "knuffa" eller dra någon utför eller uppför trappan.

Ledarskap handlar bland annat om att skapa motivation och engagemang för uppgifter som "medarbetaren" inte nödvändigtvis själv valt. I chefskapet får man gärna intrycket av att det kanske inte går att skapa motivation på annat sätt än genom hot. Engagemang behövs kanske inte heller.

Chefskap: Att tala om för någon vad det förväntade resultatet är.

Ledarskap: Att leda någon på vägen till målet.

En intressant aspekt av ledarskap är "Servant Leadership" (bok av Robert K Greenleaf) som beskrivs på ett målande sätt i Hesses "Österlandsfärden" där ledaren är den som tjänar gruppen, utför små aktiviteter som inte direkt leder till att målet uppnås utan mer tjänar som underhåll för att gruppen skall kunna ta sig framåt.

Man kan hävda att en chef är tillsatt uppifrån medan ledaren är utsedd av gruppen som skall ledas.

Ledarskap kontra Coaching

Coaching handlar bland annat om att hjälpa klienten hitta till sin motivation och engagemang inför uppgiften att ta sig till det mål klienten själv definierat, så visst är det skillnad! För ledaren handlar det om att hitta det externa som är i samklang med medarbetarens interna system; För coachen handlar det om att motivera inifrån klienten.

Ledaren, precis som chefen, har ett direkt eget intresse i att målen ledaren eller chefen definierat uppfylls. Coachen har ett direkt intresse av att klienten uppnår de mål klienten definierat.

På samma sätt som ledaren utses av gruppen, väljer man också sin egen coach. Förhoppningsvis. Eller får man "bara" vad man förtjänar (här också)?

Sammanfattning

Jag ser klara skillnader mellan chefskap, ledarskap och coaching; Det kan beskrivas som en skillnad i fokus, från externt (chefskap) till internt (coaching) med ledarskap däremellan.


Idag hör vi ju allt mer och allt oftare termerna coach och coaching runt omkring oss och de används i olika sammanhang. Inom många företag pratar man om chefen som coach; Jag pratar om den utomstående coachen, coachen som till skillnad från chefen står utanför, vid sidan om, processen och ej heller är direkt inblandad i att ett visst mål eller resultat uppnås.

Coachen, precis som chefen, är direkt intresserade av att målet uppnås, men de är det utifrån två helt skilda perspektiv: Chefen därför att ett uppnått resultat är en delmängd av chefens totala önskade resultat; Coachen därför att det var det resultatet klienten ville uppnå.

Du är säkert medveten om de resultat man kan uppnå när man använder professionella coacher och att coachen är ett verktyg som är på frammarsch.

När det gäller coaching för grupper (t.ex. en ledningsgrupp eller en projektgrupp) hjälper coachen gruppen att konstruktivt hantera gruppen, relationer och konflikter, hjälper till att skapa ett positivt klimat, att stimulera till engagemang och skapa meningsfull motivation och meningsfulla värden, öppnar upp för bättre kommunikation, bättre team-känsla och förankrar visioner.

I en effektiv coaching hjälper coachen också klienten att uppnå balans mellan yrkesliv, privatliv och fritid vilket i sin tur leder till minskad stress och motverkar utbrändhet.

Med hjälp av en coach kan man genomföra ett paradigmskifte: Från en verklighet där ansträngningen i sig är viktig, har ett egenvärde, till en verklighet där resultatet är det viktiga och att man uppnådde detta med minsta möjliga ansträngning.


Andra sidor

Kontakta Sven Wallén på telefon eller e-post .Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor