English, please!

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & Coaching

Sven Wallén
Ledarskap & Coaching

Jag coachar framgångsrika människor

Läs om Sven

Etik & Erfarenhet


Coaching hos Sven Wallén Ledarskap & Coaching utgår från klienten och klientens uppfattningar. Alla klienter är kreativa, resursfulla och hela.

Coachens ansvar omfattar bland annat:

 • Att ta fram och förtydliga det klienten vill uppnå och se till att detta stämmer med övriga intressen hos klienten.
 • Att uppmuntra klienten till självupptäckt.
 • Att ta fram klient-skapade lösningar och strategier
 • Att hålla klienten ansvarig för överenskomna aktiviteter.

Jag arbetar huvudsakligen genom personliga möten, vid behov kompletterat med telefonmöten och e-post.

Jag har varit coach sedan 2000. Anledningen till att jag började var att jag själv utvecklats och upptäckt att jag kan hjälpa andra, jag kan göra en skillnad i andras liv. Coachutbildningen har jag genomgått på NLP-institutet i Stockholm, och den var en naturlig följd av först NLP Practitioner och sedan NLP Master practitioner. Utbildningen bestod av sammanlagt 60 dagar undervisning samt hemuppgifter under tre år. Jag kompletterade utbildningen 2010 med ytterligare tre dagar och är numera Master NLP-coach®.

Innan jag började arbeta som coach, jobbade jag med verksamhets- och organisations-utveckling, dvs. att hitta sätt att arbeta effektivare och att hitta effektivaste organisations-sättet. Detta är sysselsättning jag fortfarande har, och tjänster jag erbjuder vid sidan av personlig coaching. Mina klienter kommer till mig både som företagskunder och som privatpersoner, jag har haft uppdrag som är väldigt specifika (t.ex. flygrädsla) och andra som är mer generella (ökad självinsikt). För närvarande har jag utrymme för ytterligare klienter, både för längre och kortare, specifika uppdrag.

Erfarenhet: Under utbildning cirka 55 timmar; Därutöver drygt 200 timmar (juli 2004). Jag har en egen coach i syfte att stödja min egen utveckling och för att bibehålla balans i livet.

Om jag upptäcker att en klient inte längre verkade vara betjänt av coaching eller coaching hos mig, ifrågasätter jag uppdraget, diskuterar med klienten och söker komma fram till en för klienten bättre lösning. Detta kan vara att tillsammans med klienten definiera om mitt uppdrag eller att hjälpa klienten hitta en för situationen bättre coach eller lösning.

Jag behandlar all information (inklusive mejladresser) jag får från klienten som konfidentiell och den stannar i min verksamhet. Före eventuell publicering av namn och eller firma söker jag klientens medgivande.


Att notera

Avsikten med allt som sker i våra möten är att hjälpa dig i riktning till ditt mål. Det är på intet sätt ersättning för helande och läkande program som du må vara på, ortodoxa likväl som alternativa.

Om du tror, eller vet, att du lider av en medicinsk, fysisk eller psykisk åkomma, råder jag dig att söka kvalificerad hjälp från av socialstyrelsen legitimerad person och få en ordentlig diagnos.

Se även Etik Etik


Jag tycker International Coaching Federation, ICF, har bra definitioner och dessa stödjer jag. Nedan följer ett utdrag av ICF:s definitioner; först min egen översättning av dessa:


ICF:s etiska regler

Översättning av ICF Code of Ethics till svenska av Sven Wallén april 2004

Del Ett: ICF:s coachingfilosofi 

ICF ansluter sig till och förespråkar den sorts coaching som ser klienten som experten i hans/hennes liv och arbete, som tror att varje klient är kreativ, resursfull och hel. Utifrån denna bas, är det coachens ansvar att:

 • Upptäcka, förtydliga och hålla sig till det klienten vill uppnå.
 • Uppmuntra klienten att upptäcka sig själv
 • Hjälpa klienten ta fram egna lösningar och strategier
 • Hålla klienten ansvarig

Del Två: ICF:s definition av coaching

Professionell coaching är ett pågående, professionellt förhållande som hjälper människor skapa extraordinära resultat i livet, karriären, affärsverksamheter eller organisationer. Klienter fördjupar sitt lärande, förbättrar sin prestation och förhöjer sin livskvalité genom coaching.

I varje möte är det klienten som väljer vad konversationen skall fokusera på, medan coachen lyssnar och bidrar med observationer och frågor. Denna interaktion skapar tydlighet och leder klienten till handling. Coaching ökar klientens framsteg genom större fokus och medvetenhet om val. Coaching är koncentrerat till där klienten befinner sig nu och vad klienten är villig att göra för att komma dit klienten vill vara i framtiden. Coacher som är ICF-medlemmar håller för sant att resultat kommer från klientens intentioner, val och handlingar, med stöd från coachens ansträngningar och tillämpning av coachingprocessen.

Del Tre: ICF:s Standard för etiskt beteende

Generellt

1) Jag beter mig på ett sätt som förmedlar ett gott intryck av coaching som yrke och gör ej saker som skadar gemene mans uppfattning och acceptans av coaching som yrke.

2) Jag håller mig till de avtal jag gör i alla mina relationer. Jag skapar tydliga avtal med mina klienter; Dessa må inbegripa konfidentialitet, framgångsbeskrivningar och andra detaljer.

3) Jag respekterar och hedrar andras ansträngningar och bidrag.

4) Jag respekterar upphovsrättsliga lagar och förordningar när jag utvecklar mitt eget material.

5) Jag använder ICF:s medlemsinformation endast på det sätt det godkänts av ICF.

Gentemot klienter

6) Jag beskriver min coachingkompetens, mina kvalifikationer, min expertis och min erfarenhet som coach på ett korrekt sätt.

7) Jag säkerställer att min klient förstår coachingens natur och villkoren i vårt coachingavtal.

8) Jag missleder inte medvetet min klient eller ger felaktiga utfästelser om vad klienten kan uppnå genom coachingprocessen eller mig som coach.

9) Jag ger inte mina klienter eller prospektiva klienter information eller råd som jag vet är inkorrekt eller missledande eller bortom min kompetens.

10) Jag är uppmärksam på om min klient inte längre är betjänt av coaching från mig. Om så sker, uppmuntrar jag klienten att söka en annan coach, eller annan tjänst.

Konfidentialitet

11) Jag respekterar till fullo min klients konfidentialitet och delar ej med mig av klientinformation annat än efter klientens medgivande eller om så krävs av lagar och förordningar.

12) Jag söker min klients medgivande innan jag lämnar ut deras namn som klient eller referens eller annan information som skulle kunna identifiera min klient.

13) Jag söker min klients medgivande innan jag lämnar ut information i de fall någon annan än klienten betalar för coachingen.

Intressekonflikt

14) Jag söker att undvika intressekonflikter mellan mig och min klient.

15) Skulle en intressekonflikt inträffa, eller riskera inträffa, diskuterar jag detta öppet med min klient i syfte att finna bästa sätt att hantera den.

16) Jag informerar min klient om all eventuell kompensation från tredje part.

Del Fyra: ICF:s Etikförklaring

Som professionell coach erkänner jag och förbinder jag mig att hedra mina etiska åtaganden gentemot mina klienter och kollegor och gentemot samhället i stort. Jag förbinder mig att följa ICF:s etikförklaring, att behandla människor med respekt som oberoende och jämställda personer, och att tillämpa ICF:s etiska standard gentemot mina klienter.

Skulle jag bryta mot denna etikförklaring, eller någon del av ICF:s etiska regler, godkänner jag att ICF må hålla mig ansvarig för att ha gjort så. Jag godkänner också att jag i så fall även kan förlora mitt medlemskap i ICF och min ackreditering hos ICF.

© ICF (American original)
©
Sven Wallén (this translation - denna översättning)


The ICF Code of Ethics

Part One: The ICF Philosophy of Coaching

The International Coach Federation adheres to a form of coaching that honors the client as the expert in his/her life and work, believes that every client is creative, resourceful, and whole. Standing on this foundation, the coach's responsibility is to: 

 • Discover, clarify, and align with what the client wants to achieve 
 • Encourage client self-discovery 
 • Elicit client-generated solutions and strategies 
 • Hold the client responsible and accountable 

Part Two: The ICF Definition of Coaching 

Professional Coaching is an ongoing professional relationship that helps people produce extraordinary results in their lives, careers, businesses or organizations. Through the process of coaching, clients deepen their learning, improve their performance, and enhance their quality of life. 

In each meeting, the client chooses the focus of conversation, while the coach listens and contributes observations and questions. This interaction creates clarity and moves the client into action. Coaching accelerates the client's progress by providing greater focus and awareness of choice. Coaching concentrates on where clients are now and what they are willing to do to get where they want to be in the future. ICF member coaches recognize that results are a matter of the client's intentions, choices and actions, supported by the coach's efforts and application of the coaching process. 

Part Three: The ICF Standards of Ethical Conduct 

Professional Conduct At Large 
1) I will conduct myself in a manner that reflects well on coaching as a profession and I will refrain from doing anything that harms the public's understanding or acceptance of coaching as a profession.

2) I will honor agreements I make in my all of my relationships. I will construct clear agreements with my clients that may include confidentiality, progress reports, and other particulars. 

3) I will respect and honor the efforts and contributions of others.

4) I will respect the creative and written work of others in developing my own materials and not misrepresent them as my own.

5) I will use ICF member contact information (email addresses, telephone numbers, etc.) only in the manner and to the extent authorized by the ICF.

Professional Conduct With Clients
6) I will accurately identify my level of coaching competence and I will not overstate my qualifications, expertise or experience as a coach.

7) I will ensure that my coaching client understands the nature of coaching and the terms of the coaching agreement between us.

8) I will not intentionally mislead or make false claims about what my client will receive from the coaching process or from me as their coach.

9) I will not give my clients or any prospective clients information or advice I know to be misleading or beyond my competence.

10) I will be alert to noticing when my client is no longer benefiting from our coaching relationship and would be better served by another coach or by another resource and, at that time, I will encourage my client to make that change.

Confidentiality/Privacy
11) I will respect the confidentiality of my client's information, except as otherwise authorized by my client, or as required by law.

12) I will obtain agreement with my clients before releasing their names as clients or references or any other client identifying information.

13) I will obtain agreement with the person being coached before releasing information to another person compensating me.

Conflicts of Interest
14) I will seek to avoid conflicts between my interests and the interests of my clients. 

15) Whenever any actual conflict of interest or the potential for a conflict of interest arises, I will openly disclose it and fully discuss with my client how to deal with it in whatever way best serves my client.

16) I will disclose to my client all anticipated compensation from third parties that I may receive for referrals or advice concerning that client.

Part Four: The ICF Pledge of Ethics 

As a professional coach, I acknowledge and agree to honor my ethical obligations to my coaching clients and colleagues and to the public at large. I pledge to comply with ICF Code of Ethics, to treat people with dignity as independent and equal human beings, and to model these standards with those whom I coach. If I breach this Pledge of Ethics or any part of the ICF Code of Ethics, I agree that the ICF in its sole discretion may hold me accountable for so doing. I further agree that my accountability to the ICF for any breach may include loss of my ICF membership or my ICF credentials. 

Läs hela texten >> (öppnas i nytt fönster)


Kontakta Sven Wallén på telefon eller e-post .



Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor