English, please!

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & Coaching

Sven Wallén
Ledarskap & Coaching

Jag coachar framgångsrika människor

Läs om Sven

NLP

En beteendevetenskaplig metod för kommunikation och förändring.Vad är NLP?

NLP:

 • uttyds Neurolingvistisk programmering (på engelska: Neuro-Linguistic Programming).

 • är en beteendevetenskaplig metod för kommunikation och förändring.

 • är en förklarings- och begreppsmodell för hur hjärnan (neuro) styrs och påverkas (programmering) av vårt språk (lingvistik).

 • är ..... russinen i kakan!

 • Mental träning med turbo.

 • handlar om att lämna människor i ett bättre tillstånd; att hjälpa dem till ökad flexibilitet, flera valmöjligheter.

 • Now Let's Play

NLP:s fyra grundpelare:

 • Vet vad och vart du vill - Mål- och resultatfokus

 • Var flexibel i det du gör - Om det du gör inte fungerar, gör något annat

 • Lyssna på den återkoppling du får, anpassa det du gör

 • Handla!

NLP har kallats "bruksanvisning för hjärnan", "studien av strukturen i den subjektiva verkligheten", "metod eller instrument för att arbeta med förändring och utveckling". Richard Bandler, en av de två skaparna av NLP och mannen bakom akronymen säger bl.a.: "An attitude, backed by a methodology that leaves behind a trail of techniques." vilket kan översättas till "En inställning uppbackad av en metodik som lämnar efter sig ett spår av tekniker"; alltså, ett antal grundantaganden, en modelleringsmetod och de tekniker (verktyg) dessa leder till.

Modelleringsmetoden går ut på att studera "skillnaden som gör skillnaden"; studiet av vad som skiljer en människa som gör något med lätthet, fulländning och elegans, från en som inte gör det; studiet av mänskligt mästerskap. Inom NLP har man studerat vad de som är framgångsrika i olika avseenden gör och som leder till framgång. Utifrån dessa detaljstudier har sedan ett antal tekniker utvecklats som gemensamt bär namnet NLP.

NLP utvecklades i mitten av 70-talet av Richard Bandler (matematiker) och John Grinder (språkvetare). Bandler lärde sig utöva Gestaltterapi genom att studera Fritz Perls, gestaltterapins skapare, och Grinder studerade vilka språkmönster Bandler använde sig av, och genom detta lärde sig Grinder utöva gestaltterapi. Man studerade även andra framgångsrika terapeuter såsom Virginia Satir och Milton Erickson, och en mängd andra framgångsrika människor. Man undersökte beteendet och hittade mönster. Förutom Perls, Satir och Erickson, påverkades Bandler och Grinder mycket av Gregory Batesons (antropolog), Paul Watzlawicks (psykoterapeut) och Moshe Feldenkrais ("Change your body and your mind will change") teorier.

NLP har kommit att utvecklas till en av de största och mest växande psykologiska modellerna i världen idag, men skiljer sig från många andra utvecklings- och kommunikationsmodeller genom att vara en generativ metod, en som utvecklas hela tiden. Det är en av anledningarna till att NLP är ett mycket kraftfullt "hur-verktyg", som hjälper dig att förstå hur vi uppfattar vår omvärld och organiserar våra tankar, känslor och beteenden. 

NLP innefattar ett antal grundläggande principer, attityder, insikter, färdigheter och tekniker som hjälper dig att styra ditt liv dit du vill.

Genom att lära dig NLP och applicera det på ditt eget liv kommer du att markant öka din personliga och professionella effektivitet. Du får en djup och skarpsinnig kunskap om hur du och andra fungerar vilket hjälper dig att styra dit liv dit du vill och ger dig ett större inflytande på dina relationer.

NLP används framgångsrik inom näringsliv, utbildning, personlig utveckling, ja överallt där kommunikation är viktigt.

NLP fokuserar inte på vad du gör utan på hur du gör det.

NLP innebär att man inte lägger vikt vid vad människor säger sig göra utan istället tittar på vad de faktiskt gör. Om man frågar framgångsrika företagsledare eller idrottsmän hur de gör för att bli framgångsrika så är de sällan medvetna om det. Centrala principer är att titta efter beteendemönster hos de allra bästa och mest framgångsrika i olika fält och se hur man själv kan skapa samma framgång. Många företagsledare och konsulter har tagit hjälp och blivit inspirerade av de kreativa och innovativa aspekterna hos NLP t ex när de planerar strategiskt, utvecklar organisationer, skapar team och bygger ett kvalitativt ledarskap.

 • Det finns inga misslyckanden, bara resultat.

 • Om du gör det du alltid gjort får du också det du alltid fått.

 • Om det du gör inte fungerar, gör något annat.

 • Om du vill förstå - Handla!

 • NLP är för lata.

 • NLP – Now Let’s Play


NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering) är den idag snabbast växande moderna psykologimodellen i världen. NLP skapades i mitten av 70-talet som ett akademiskt forskningsprojekt av Richard Bandler, dator-programmerare och sedemera en extraordinär terapeut, samt John Grinder, en av världens ledande lingvister (språkforskare).
NLP handlar dels om hur vår subjektiva upplevelse är uppbyggd: hur allt slags språk påverkar vårt sinne, och hur vi påverkar vår aktuella livsupplevelse genom vår kommunikation med oss själva och andra, dels om hur vi kan "modellera" (efterbilda) excellens i alla former. NLP har skapat en mängd livsförändringsstrategier baserade på modeller från människor som själva lyckats skapa dessa förändringar.


NLP, NeuroLingvistisk Programmering. Neuro: Hjärnan och våra sinnen; Lingvistik: Språket; Programmering: De program, beteendemönster vi använder. NLP kom till då man använde datorn som en metafor för hur hjärnan fungerar; Indata (våra sinnesintryck) bearbetas i ett program och leder till utdata, resultat (olika beteenden).


NLP är .....

Tja, det är ibland svårt att förklara det uppenbara! NLP handlar om att kommunicera på ett effektivt sätt, och för att det skall ske måste det ske på mottagarens villkor, utifrån mottagarens verklighet. Även om du och jag befinner oss på precis samma ställe samtidigt, så har vi troligtvis olika uppfattning om hur det ser ut osv, beroende på att vi har olika erfarenheter.

När jag kliver in i din värld, så kan jag också på ett bättre sätt förstå den och därmed kommunicera bättre med dig. Att kliva in innebär att jag måste fråga dig om i stort sett allt, släppa MINA uppfattningar. Om du tycker det är kallt så är det det som gäller, även om jag tycker det är varmt.

Det handlar nog inte om att tolka någon annan utan mer att läsa av (notera) saker som andning, röstläge, talhastighet, mm, för att i görligaste mån matcha detta. Matcha, inte härma! När man är bra på att matcha märker omgivningen inget (precis som med politik, när det inte märks att det är politik man håller på med, då är det bra).

Många hävdar att detta är att manipulera, och jag håller med! Vi människor gör inget annat än manipulerar precis hela tiden! Oftast i syfte att tillfredsställa grundläggande behov som att vara bekräftad, att synas, att få och ge kärlek, uppskattning. Om jag manipulerar dig så att du dels inte märker det och dels mår bättre än tidigare, då tycker jag det är utmärkt. Om jag manipulerar för egen vinning, alltså lurar in dig i något du inte vill vara med om, då är det förkastligt. Dessutom gör man det sällan mer än en gång (per person).

Det uppenbara i allt detta, då? Jo, mycket av vad NLP heter och är, är något de flesta av oss kan och gör utan att ens ha gått minsta lilla NLP-kurs. Vi gör det för att det är (och känns) naturligt och bra.

To top of page


Några av NLP:s grundantaganden

 • Människor reagerar på sin karta av verkligheten och inte på själva verkligheten.
  Vi opererar (agerar) och kommunicerar utifrån dessa kartor. NLP är konsten att förändra kartorna, inte verkligheten.
   
 • Allt mänskligt beteende har ett syfte.
  Vi är inte alltid medvetna om vad syftet är.
   
 • Allt beteende har en positiv avsikt (intention).
  Vårt beteende syftar alltid till att uppnå något som är värdefullt av oss. Människor är inte sitt beteende. NLP skiljer mellan avsikten eller syftet bakom en handling och själva handlingen i sig. Det som ser ut som negativt beteende ser bara ut så därför att vi inte känner till syftet.
   
 • Det undermedvetna är välvilligt inställt till oss.
  Det undermedvetna utgör en balans och en motvikt till det medvetna, det är av naturen inte illvilligt.
   
 • Att ha en möjlighet att välja är bättre än att inte ha det.
  Skapa en karta åt dig själv som ger dig tillgång till de flesta och mest berikande möjligheterna. Agera alltid för att öka valmöjligheterna. Den som har flest valmöjlighet, det vill säga störst flexibilitet i tanke och beteende, har störst inflytande i alla former av samspel.
   
 • Människor träffar det bästa val de kan i just den stunden.
  Oavsett hur ont, bisarrt eller självförgörande ett beteende är (eller tycks vara), är det den bästa valmöjligheten för den personen just då utifrån hans eller hennes karta av världen. Om man förser människors kartor med fler valmöjligheter, kommer de att använda sig av dem.
   
 • Människor fungerar perfekt.
  Ingen är trasig eller defekt. Det handlar om att ta reda på hur människor fungerar, så att man kan förändra det till något mer önskvärt och konstruktivt.
   
 • Innebörden av kommunikation är det gensvar man får.
  Gensvaret kan vara något annat än det du avsåg. Det finns inga misslyckanden i kommunikation, bara reaktioner och feedback. Om du inte når de resultat du vill ha, gör det på något annat sätt.
   
 • Vi har redan alla de resurser vi behöver, eller så kan vi skapa dem.
  Det finns inga icke-konstruktiva människor, bara icke-konstruktiva sinnestillstånd.
   
 • Kroppen och sinnet är ett enda system.
  De samspelar med och påverkar varandra. Det är inte möjligt att göra en förändring i det ena utan att det andra påverkas.
   
 • Vi bearbetar all information med alla våra sinnen.
   
 • Mästerskap går att kopiera.
  Om en person kan göra något är det möjligt att modellera det och lära ut det till andra.
  Att modellera framgångsrika prestationer leder till mästerskap.
   
 • Om du vill förstå — handla.
  Lärandet ligger i görandet.

To top of page


Logiska nivåer

Klicka här för större bild
 • Andlighet
 • Syfte, Mission
 • Identitet
 • Värden, Tro
 • Kompetens, Förmågor
 • Beteende
 • Omvärld

 • Vi anpassar vårt beteende till omvärlden. Vi har (visar) olika beteenden i olika delar av vår omvärld.
 • Vår kompetens styr vårt beteende, och via vårt beteende kan vi påverka vår kompetens.
 • Beroende på vår kompetens, etablerar vi våra värden och tro-satser. Dessa styr också vilken kompetens vi utvecklar.
 • Genom våra värden och tro-satser definierar vi vår identitet, samtidigt som identiteten styr värden och tro-satser.
 • Vår(-a) identitet(-er) styr vår syn på andlighet och mission, som också styr valet av identitet(-er).

En förändring blir mer effektiv om förändringen görs på en högre nivå, t.ex. förändra en tro som ligger bakom ett visst beteende har större genomslagskraft än en förändring av beteendet.

Det är en viss skillnad mellan "Nu är du dum" (som relaterar till identitet) och "Nu beter du dig dumt" (som relaterar till beteende). Det enda min onvärld ser av mig, och med säkerhet (nåja) kan uttala sig om, är mitt (mina) beteende(n).

To top of page


7±2 - några länkar

(Vi kan hålla 7±2 saker i korttidsminnet samtidigt)

Origin: George A. Miller, Harvard University, originally published in The Psychological Review, 1956, vol. 63, pp. 81-97

To top of page


Kommunikationselement

Enligt en studie av Mehrabian & Ferris, "Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels" i The Journal of Counselling Psychology vol. 31, 1967, pp. 248-52, består kommunikation av följande:

Ord: 7% Vad som sägs (7%)
Röst: 38% Hur det sägs (93%)
Kropp: 55%

Detta betyder ju inte att orden, de sju procenten, på något sätt är oviktiga.

To top of page


Det undermedvetnas funktioner

Undermedvetna, omedvetna - det har många namn. Nedan följer ett urval av det undermedvetnas funktioner.

 1. Att förtränga negativa erfarenheter (för att vi inte orkar ha dem på ett medvetet plan)
 2. Att organisera minnet
 3. Att hålla oss i balans och se till att vi är friska och hälsosamma (fysiskt och psykiskt)
 4. Att presentera ouppklarad negativ erfarenhet för det medvetna (vanligtvis när vi mår bra).

När vi mår "för" bra plockar det undermedvetna fram något att arbeta på ….

Genom att medvetet plocka fram saker att arbeta med, kan man höja sin grundnivå.

Klienten bestämmer själv hur han / hon skall må, inte coachen.

To top of page


VAKOG

VAKOG står för våra fem sinnen; Visuellt, Auditivt, Kinestetiskt, Olfaktoriskt och Gustatoriskt, eller syn, hörsel, känsel, lukt och smak.

Somliga vill dela upp känsel i interna och externa, men det är kanske bättre att göra distinktion mellan känsel och känsla, alltså känsel som sinnesintryck, K i VAKOG, och känsla eller (sinnes-)tillstånd som sinnesintryck kan leda till, lite som att vi med synen kan uppfatta t.ex. en person, som, beroende på programmering, leder till visst sinnestillstånd.

Utöver dessa våra fem sinnen förekommer t.ex. vansinnet, lokalsinnet och svagsinnet - fundera över vilka fler sinnen du känner till och vad du har för nytta av dessa!

To top of page


NLP och KBT

Kognitiv Beteendeterapi, KBT: Omtolka personens karta runt problemet.

KBT ägnar sig ofta åt exponering (utsätt dig för - i ökande grad - det du är rädd för).

NeuroLingvistisk Programmering, NLP: Hitta nytt beteende som tillfredsställer intentionen.

To top of pageKontakta Sven Wallén på telefon eller e-post .Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor